image_pdfimage_print

 

            

 

„Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury”. 

Nr projektu: POIS.08.01.00-00-0020/17
Nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.01.00-00-0020/17-00
Beneficjent: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Andrzeja Szwalbego 6
85-080 Bydgoszcz
tel. +48 52 321 09 20
fax. +48 52 321 07 52

Przedmiot projektu

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji oferty kulturalno-edukacyjnej Filharmonii Pomorskiej
im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy. Projekt stanowi kontynuację dotychczasowych działań służących poprawie infrastruktury
i oferty Filharmonii Pomorskiej.

Zakres projektu obejmuje zakup:

    * Instrumentów muzycznych wraz z akcesoriami,
    * Wyposażenia i sprzętu nagłośnieniowego,
    * Wyposażenia i sprzętu oświetleniowego,
    * Wyposażenia i sprzętu prezentacyjnego,
    * Wyposażenia i sprzętu fotograficznego oraz nagraniowego,
    * Sprzętu, wyposażenia komputerowego oraz oprogramowania,
    * Wyposażenia dla osób niepełnosprawnych.

Cele projektu

Celem głównym projektu jest podniesienie poziomu regionalnej infrastruktury kultury, a tym samym zwiększenie udziału społeczeństwa w kulturze, w tym osób niepełnosprawnych i wykluczonych, przez optymalizację możliwości funkcjonalnych Filharmonii Pomorskiej w zakresie realizacji szerszych programów kulturowych i edukacyjnych.

Cele szczegółowe:

    * stworzenie warunków do realizacji szerszych programów kulturalnych i edukacyjnych przez uzupełnienie sprzętu i wyposażenia,
    * uzupełnienie sprzętu i wyposażenia umożliwiającego podniesienie atrakcyjności i jakości prezentacji oferty kulturalnej,
    * zwiększenie liczby wydarzeń kulturalnych przy udziale światowej sławy wykonawców przez zapewnienie warunków technicznych
       oraz artystycznych spełniających standardy europejskie,
    * umożliwienie udziału osób z niepełnosprawnościami w ofercie kulturalnej i edukacyjnej przez wyposażenie instytucji w odpowiedni sprzęt i urządzenia,
    * pozyskanie nowych odbiorców,
    * zwiększenie dostępu do kultury.

Planowane efekty

Realizacja projektu przyczyni się do wypełnienia misji Filharmonii Pomorskiej, która zakłada prowadzenie działalności kulturalnej na możliwie najwyższym europejskim i światowym poziomie, dostosowanej do potrzeb odbiorców o różnych oczekiwaniach i poziomie doświadczenia muzycznego. Wdrożenie projektu umożliwi osiągnięcie zamierzeń instytucji w postaci udoskonalania i rozwijania oferty kulturalnej o nowe, dotychczas nieprezentowane formy działalności, wydarzenia przyciągające liczną publiczność z różnych grup wiekowych i o różnych preferencjach muzycznych.

Całkowita wartość projektu: 15 352 650,90 PLN

Kwota dofinansowania: 10 611 890,78 PLN

 

Informacja: „Istnieje mechanizm informujący o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych, umożliwiający zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków pochodzących z Programu Infrastruktura i Środowisko i przekazanie informacji, przez specjalny adres e-mail: nadużycia.POIS@mr.gov.pl lub elektroniczny system zgłoszeń za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej pod linkiem: http://www.pois.gov.pl/strony/zglaszanie-nieprawidlowosci/”.