image_pdfimage_print

Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszcz (zwana dalej: „Filharmonią Pomorską”) jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników oraz osób zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi.

DANE OSOBOWE

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy dane kontaktowe, Filharmonia Pomorska staje się administratorem Państwa danych osobowych.

W przypadku, gdyby chcieli Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Pomorską, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego , ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Jednocześnie Filharmonia Pomorska informuje, iż wyznaczyła inspektora ochrony danych osobowych: 

Marek ŁUGIEWICZ
email: iod@filharmonia.bydgoszcz.pl

Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych przez Filharmonię Pomorską.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu przesyłania newslettera Filharmonii Pomorskiej w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Pomorską, którymi jest promowanie działalności oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Pomorską,
w tym podmiotom współpracującym w zakresie świadczenia usług informatycznych oraz podmiotom świadczącym usługi prawne.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa lub do dnia wykonania złożonego przez Państwa wniosku o usunięcie danych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii  Pomorskiej dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, usunięcia swoich danych osobowych, wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością korzystania z newslettera.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

COOKIES (CIASTECZKA)

Filharmonia Pomorska stosuje mechanizm tzw. cookies tj. małych, nieszkodliwych ani dla komputera ani dla jego użytkownika, plików tekstowych przechowywanych na dysku komputera użytkownika. Mechanizm cookies stosowany jest jedynie w celach zachowania parametrów nawigacyjnych użytkownika i agregowania danych statystycznych o ruchu użytkowników. Tworzenie statystyk pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają z naszej strony internetowej, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.

Użytkownik może usunąć pliki cookies lub zmienić ich ustawienia w przeglądarce internetowej,
z której korzysta. Usunięcie lub zmiana ustawień plików cookies w przeglądarce może się wiązać z utrudnieniami w korzystaniu z Serwisu.

BILETY I ABONAMENTY

Filharmonia Pomorska w Bydgoszczy jako państwowa instytucja kultury szczególnie dba o ochronę danych osobowych uczestników wydarzeń kulturalnych.

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż w chwili przekazania przez Państwa danych osobowych takich jak imię, nazwisko czy danych kontaktowych Filharmonia Pomorska staje się administratorem Państwa danych osobowych.

Jeżeli chcą Państwo uzyskać jakiekolwiek informacje w zakresie przetwarzania wyżej wskazanych danych osobowych przez Filharmonię Pomorską, zachęcamy do kontaktu na adres: Filharmonii Pomorskiej, ul. Andrzeja Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz. Jednocześnie Filharmonia  Pomorska informuje, iż wyznaczyła inspektora danych osobowych, jego dane kontaktowe to: adres e-mail: iod@filharmonia.bydgoszcz.pl. Inspektor ochrony danych osobowych odpowie na Państwa pytania w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Państwa dane osobowe są przetwarzanie wyłącznie w celu dokonania rezerwacji, sprzedaży karnetów (abonamentów) lub biletów, w tym biletów ze zniżką oraz w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Filharmonię Pomorską, którymi są ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń oraz prowadzenia działań w zakresie rozpowszechniania kultury, w tym w przypadku osób nabywających karnety oraz podania przez nie danych kontaktowych – w  celu prowadzenia promocji możliwości zakupienia karnetów na następny sezon artystyczny w Filharmonii Pomorskiej.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Filharmonią Pomorską
w zakresie świadczenia usług dotyczących działalności kulturalnej, podmiotom świadczącym usługi prawne, doradcze, konsultacyjne, graficzne, edytorskie, druku, informatyczne, pocztowe, kurierskie, prowadzącym sprzedaż biletów na wydarzenia organizowane przez Filharmonię Pomorską.

Państwa dane osobowe będą przetwarzane do dnia upływu okresu przedawnienia roszczeń, wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z wyłączeniem danych osobowych przedstawionych przy zakupie biletu ze zniżką, które nie są utrwalane ani przechowywane przez Filharmonię Pomorską.

W przypadku osób nabywających karnety, które podały swoje dane kontaktowe w celu uzyskania informacji o możliwości zakupienia karnetów na następny sezon artystyczny – osoby te w dowolnym czasie mogą wnieść sprzeciw w zakresie przetwarzania danych osobowych, a Filharmonia Pomorska po przyjęciu takiego wniosku zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych są Państwo uprawnieni do żądania od Filharmonii Pomorskiej dostępu do swoich danych osobowych; sprostowania swoich danych osobowych; ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych; usunięcia swoich danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest warunkiem dokonania rezerwacji, zakupu abonamentu lub zakupu biletu ze zniżką, a brak podania danych osobowych skutkuje niemożliwością świadczenia usług w powyższym zakresie.

Nie podlegają Państwo decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które wywołuje wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływa, a Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

Jednocześnie Filharmonia Pomorska informuje, iż w czasie trwania wydarzeń kulturalnych może być prowadzona transmisja dźwięku i obrazu, która będzie emitowana na żywo w Internecie, a podczas trwania wydarzeń kulturalnych zostaną wykonane nagrania i fotografie, które mogą zostać opublikowane na stronie Filharmonii pomorskiej http://filharmonia.bydgoszcz.pl/, portalach społecznościowych Filharmonii Pomorskiej oraz w publikacjach promujących wydarzenia kulturalne Filharmonii Pomorskiej, w tym w książce programowej. Wykorzystanie i rozpowszechnienie Państwa wizerunku, o którym mowa powyżej jest zgodne z przepisami prawa.

Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu użytkownicy akceptują zasady zawarte w niniejszej Polityce prywatności.
W przypadku zmiany obowiązującej Polityki prywatności, odpowiednie modyfikacje powyższych zasad zostaną udostępnione na stronie serwisu.

Wszelkie pytania odnośnie Polityki prywatności proszę kierować pod adres e-mail: iod@filharmonia.bydgoszcz.pl
 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Klauzula informacyjna z art. 13 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy, ul. A.Szwalbego 6, 85-080 Bydgoszcz;

inspektor ochrony danych osobowych w Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy jest dostępny pod adresem e-mail: iod@filharmonia.bydgoszcz.pl;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.