image_print

5 marca 2019 została podpisana umowa na zakup trąbek w stroju B (4 sztuki) wyłonionych w przetargu w ramach projektu pn. „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Filharmonii Pomorskiej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy”, który współfinansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach VIII Osi Priorytetowej Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego rozwój zasobów kultury.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła bydgoska firma ZM Concept Zbigniew Zygmunt.